FarEye Founding Team (L to R- Gautam Kumar, Gaurav Srivastava, Kushal Nahata)[2]